Årsmøte 2024

Tirsdag 19. mars er det årsmøte i Oslo Karateklubb. Årsmøte starter kl. 20.00.

På årsmøtet skal bl.a. klubbens økonomi gjennomgås og det skal velges nytt styre. Å være styremedlem i Oslo Karateklubb vil gi en god anledning til å bli bedre kjent med klubben, påvirke hvordan klubben skal styres, og gjøre en jobb som er nødvendig for at klubben skal kunne drives til samme høye standard.

Interessert i et styreverv eller vil vite mer? Ta kontakt med Solveig eller Roald på trening.

NB: Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til post@oslokarateklubb.no senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Les videre for saksliste, stemmerett og valgbarhet.

ENDELIG Sakliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker
6. A) Eventuelle vedtektsendringer om antall verv

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett

9. Foreta valg av styremedlemmer, kontrollkomité og valgkomité

Årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til eventuelle endringer i klubbens vedtekter deles ut på årsmøtet.


Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.