Årsmøte i Oslo Karateklubb 2017

Tirsdag 28. mars kl. 20:00 avholdes det årsmøte i Oslo Karateklubb i våre lokaler.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@oslokarateklubb.no innen 21. mars.

Les videre for saksliste, stemmerett og valgbarhet.

Sakliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett

9. Foreta valg av styremedlemmer og valgkomite

10. Evt forslag innmeldt innen 21. mars

Årsmelding, regnskap og budsjett deles ut på årsmøtet.

 

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

styret